Bản tin doanh nhân

Thông tin doanh nghiệp

RSS

Vốn điều lệ công ty TNHH

Vốn điều lệ công ty TNHH là tổng giá trị tài sản do chủ sở hữu cam kết góp và ghi trong điều lệ công ty đối với công ty TNHH một thành viên. Vốn điều lệ đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên là phần vốn do các thành viên công ty góp bằng các tài sản khác với loại tài sản đã cam kết nếu được sự tán thành của đa số thành viên còn lại.

Dịch vụ thành lập doanh nghiệp ngoài cung cấp các dịch vụ, thủ tục, hồ sơ giúp các cá nhân, tổ chức thành lập cho mình công ty riêng thì các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp nếu có thắc mắc gì về vốn điều lệ  cũng có thể tìm đến dịch vụ này để giải quyết thắc mắc đó.

Vốn điều lệ công ty TNHH

Vốn điều lệ công ty TNHH đối với một thành viên thì chủ sở hữu phải góp đủ và đúng loại tài sản như đã cam kết khi đăng ký thành lập doanh nghiệp trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày được cấp giấy chứng nhậ doanh nghiệp. Trong trường hợp không góp đủ vốn điều lệ trong thời hạn quy định thì chủ sở hữu công ty phải đăng ký điều chỉnh vốn điều lệ bằng giá trị thực góp trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày góp đủ vốn điều lệ.

Chủ sở hữu chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với các nghĩa vụ tài chính của công ty, thiệt hại xảy ra do không góp, không góp đủ, không góp đúng hạn vốn điều lệ. Còn vốn điều lệ công ty TNHH hai thành viên trở lên trong thời hạn quy định, các thành viên có quyền và nghĩa vụ tương ứng với tỉ lệ phần vốn như đã cam kết góp.

Nếu hết thời gian quy đinh, các thành viên chưa góp vốn theo cam kết đương nhiên không còn là thành viên của công ty, thành viên chưa góp đủ phần vốn góp như đã cam kết có các quyền tương ứng với phần vốn góp đã góp, phần vốn góp chưa góp của các thành viên được chào bán theo quyết định của hội đồng thành viên.

Trường hợp thành viên chưa góp hoặc góp đủ số vốn đã cam kết, công ty phải đăng ký điều chỉnh vốn điều lệ, tỉ lệ phần vốn góp của các thành viên bằng số vốn đã góp trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày cuối cùng phải góp vốn đủ phần vốn góp theo quy đinh. Các thành viên chưa góp vốn hoặc chưa góp đủ số vốn đã cam kết phải chịu trách nhiệm tương ứng với phần góp vốn đã cam kết đối với các nghĩa vụ tài chính của công ty phát sinh trong thời gian trước ngày công ty đăng ký thay đổi vốn điều lệ và phần vốn góp của thành viên.

Việc góp Vốn điều lệ công ty TNHH là một công việc rất quan trọng mà doanh nghiệp cần lưu ý để có thể thực hiện việc  góp vốn đúng theo quy định mà pháp luật ban hành một cách chính xác nhất.