Trang chủ »

Văn hóa - cầu nối giữa doanh nhân và sự phát triển của quốc gia

Văn hóa - cầu nối giữa doanh nhân và sự phát triển của quốc gia
(Ngày đăng: 11-08-2014 02:27:32)
Nếu coi văn hóa là “sức mạnh mềm” thì doanh nhân chính là “sức mạnh cứng” để doanh nghiệp trụ vững và làm động lực phát triển nền kinh tế...
Doanh nhân - đội quân xung kích trên con đường dân giàu, nước mạnh

Doanh nhân - đội quân xung kích trên con đường dân giàu, nước mạnh

CôngThương - Nhìn về quá khứ, ông cha ta đã không xây dựng một cơ sở vật chất nào đủ giúp chúng ta điều kiện tối thiểu để hòa nhập với một thế giới đang phát triển cực kỳ lớn mạnh về mọi mặt; nhưng ông cha lại dành cho chúng ta một di sản tinh thần cực kỳ lớn lao. Đó là truyền thống văn hóa Việt Nam. Đó là sức mạnh vô giá mà ông cha từ đời này qua đời khác đã gây dựng bằng bao mồ hôi và tâm huyết, để con cháu hoàn thành mọi nhiệm vụ, khắc phục mọi khó khăn, chiến thắng mọi quân thù, để doanh nhân Việt Nam ngày nay làm tròn trách nhiệm vinh quang của họ trước Tổ quốc.

GS - AHLĐ Vũ Khiêu

Doanh nhân bao giờ cũng là sản phẩm của văn hóa và văn hóa là một điều kiện tồn tại và phát triển của doanh nhân.

Trên mảnh đất Việt Nam, sự ra đời và phát triển của công nghiệp và thương nghiệp với sự phát triển của giới doanh nhân là tất yếu lịch sử. Nhưng sự phát triển này lại diễn ra trong sự thống trị của doanh nhân nước ngoài cùng với sự kìm hãm, trói buộc đối với doanh nhân bản xứ. Việt Nam trong thời kỳ này đã chứng kiến những nỗ lực to lớn, ý chí mãnh liệt và lòng yêu nước sâu sắc của những doanh nhân như: Bạch Thái Bưởi, Nguyễn Sơn Hà, Đỗ Đình Thiện, Trịnh Văn Bô, Kha Vạn Cân…

Ngày 13/10/1945, chỉ sau hơn 1 tháng thành lập nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi tới giới doanh nhân Việt Nam một lá thư mang ý nghĩa cực kỳ quan trọng. Tư tưởng của Người ngay từ đầu đã đánh giá cao vai trò của doanh nhân Việt Nam, thể hiện sự thống nhất giữa nhân tố vật chất và tinh thần, giữa kinh tế và văn hóa trên con đường phát triển của dân tộc. Ngay từ sau Cách mạng tháng Tám, Người đã khẳng định: “Văn hóa phải nằm trong kinh tế, văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội”.

Câu nói trên mở đường cho văn hóa thâm nhập vào mọi hoạt động kinh tế và trở thành điều kiện tồn tại và thành công của doanh nhân Việt Nam.

Trong tình hình này, văn hóa là điều kiện hoạt động của doanh nhân và doanh nhân trở thành con người của văn hóa.

Doanh nhân Việt Nam trước hết thể hiện bản lĩnh văn hóa của mình trong hội nhập toàn cầu và hướng tới nền kinh tế tri thức. Thời đại của những tiến bộ khoa học kỹ thuật đòi hỏi doanh nhân phải hiểu biết nhanh và có ứng xử nhạy bén trước những diễn biến mọi mặt của thế giới, phải nhanh chóng nắm được những thành tựu mới trong ngành chuyên môn của mình để ứng dụng những thành tựu ấy một cách sáng tạo trong hoàn cảnh Việt Nam. Chính vì thế, nhiều doanh nhân đã trở thành những nhà lãnh đạo doanh nghiệp xuất sắc.

Lịch sử đặt trên vai doanh nhân trách nhiệm làm đội quân xung kích trên con đường của dân giàu, nước mạnh. Thách thức diễn ra hàng ngày, đòi hỏi doanh nhân phải phát huy cao nhất tiềm năng văn hóa của mình, bao gồm cả trí tuệ, tài năng và lòng dũng cảm để vượt qua và tiến tới.

Một nhân tố văn hóa có ý nghĩa quyết định nữa đó là phẩm chất cao quý của doanh nhân Việt Nam trước Tổ quốc và đồng bào. Động cơ mãnh liệt của họ trên con đường kinh doanh không chỉ là làm giàu chính đáng cho bản thân mình mà còn là lòng tự hào và tự trọng dân tộc, là tinh thần quyết tâm vượt qua hoàn cảnh yếu nghèo cùng mọi chướng ngại và thử thách để nhanh chóng theo kịp các nước tiên tiến, sớm đem lại sự giàu mạnh cho đất nước và nhân dân.

Tính cộng đồng là sản phẩm văn hóa tốt đẹp nhất của mối quan hệ giữa cá nhân và xã hội, hay nói vi mô hơn, của mối quan hệ giữa doanh nhân, doanh nghiệp và người dân. Tính cộng đồng có thể coi như cốt lõi của bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam. Không vì sự nghiệp của cộng đồng thì không thể có sự thành đạt của cá nhân, không có hạnh phúc gia đình, không có sự bền vững của doanh nghiệp thì cũng không thể có sự tồn tại của đất nước.

Đối với doanh nhân Việt Nam ngày nay, vì sự nghiệp cộng đồng không chỉ là trách nhiệm và vinh dự mà còn là yếu tố quan trọng bậc nhất trên con đường thành công. Truyền thống vì cộng đồng từ bao đời của ông cha đang thôi thúc doanh nhân. Bao nhiêu tâm huyết, bao nhiêu của cải mà các doanh nhân thời trước đã hiến dâng cho Tổ quốc, là những tấm gương sáng mãi đối với doanh nhân thời nay.

Tính cộng đồng ấy đang là sức mạnh vô tận để giới doanh nhân cùng toàn thể nhân dân thực hiện mục tiêu cao cả của dân tộc là dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.