Bản tin doanh nhân

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Cuộc sống
  • Thủ tướng làm việc với Bộ Tài nguyên & Môi trường

Thủ tướng làm việc với Bộ Tài nguyên & Môi trường

Ngành Tài nguyên và Môi trường tiếp tục rà soát đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai, đồng thời phải công bố các thủ tục hành chính về đất đai theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 ngay trong tháng 9/2014.

 

CôngThương - Đây là yêu cầu của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trong cuộc làm việc chiều 14/8/2014 của Thủ tướng cùng lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương về đẩy mạnh cải cách hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai.

Theo Báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ này đã công bố công khai 214 thủ tục hành chính trên Cơ sở dữ  liệu quốc gia, trong đó lĩnh vực đất đai đã loại bỏ được 11 thủ tục, còn 74 thủ tục, môi trường là 42, địa chất và khoáng sản là 23, tài nguyên nước là 22, khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu là 18… Riêng trong lĩnh vực đất đai đã được qui định theo nguyên tắc “một cửa”, hồ sơ đơn giản hơn, thời gian thực hiện các thủ tục được rút ngắn hơn.

Bên cạnh kết quả đã đạt được, Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng thừa nhận cải cách hành chính của ngành chưa đạt được mong đợi của người dân và doanh nghiệp, trong đó tình trạng tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính quá hạn hoặc không đúng hạn; qui trình thực hiện, thành phần hồ sơ còn phức tạp, một số qui định còn tạo kẽ hở trong thực hiện thủ tục hành chính; niêm yết công khai thủ tục hành chính tại một số nơi chưa đảm bảo đúng qui định…

Đặc biệt là các thủ tục hành chính về đất đai vẫn còn phức tạp, kéo dài, gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp, làm giảm sức hấp dẫn của môi trường đầu tư. Lý giải nguyên nhân của tình trạng này, Bộ Tài nguyên và Môi trường cho rằng, do tính chất phức tạp của đất đai và điều kiện thực hiện của từng địa phương khác nhau nên việc qui định thống nhất thời gian thực hiện cho từng thủ tục là chưa phù hợp; việc qui định chi tiết trình tự, thời gian giải quyết thủ tục trong Luật đã làm hạn chế tính chủ động của Chính phủ, địa phương trong việc cải cách hành chính. Bên cạnh đó, vẫn còn một số thủ tục rườm ra, hồ sơ còn phức tạp, thời gian thực hiện còn dài như thủ tục thu hồi đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…

Kết luận buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao nỗ lực và những kết quả đạt được trong cải cách hành chính trong lĩnh vực đất đai của Bộ Tài nguyên và Môi trường, nhất là kể từ khi triển khai Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực. Chỉ rõ những hạn chế yếu kém trong quản lý đất đai thời gian qua, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh cải cách hành chính là khắc phục những hạn chế, yếu kém, phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân và doanh nghiệp, đặc biệt là ngăn ngừa kẽ hở, tiêu cực trong sử dụng đất đai.

Trên tinh thần này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu ngay trong tháng 9 tới, Bộ phải công bố các thủ tục hành chính về đất đai theo qui định của Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản qui định chi tiết thi hành Luật để người dân biết và thực hiện theo đúng qui định của pháp luật. Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài Nguyên và Môi trường tiếp tục rà soát đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai. Tuyên truyền một cách sâu rộng những điểm mới của Luật Đđất đai sửa đổi; đẩy nhanh tiến độ xây dựng và trình Chính phủ ban hành các nghị định hướng dẫn chi tiết thi hành Luật. Tập trung ban hành các Thông tư, Thông tư liên Bộ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bất cập trong cơ chế quản lý đất đai hiện nay.

Tăng cường giám sát, thanh tra, kiểm tra việc thực thi các quy định về thủ tục hành chính về đất đai tại các địa phương để kịp thời chấn chỉnh và xử lý các sai phạm. Đôn đốc, hướng dẫn và chỉ đạo các địa phương kiện toàn và tổ chức lại Văn phòng đăng ký đất đai, Tổ chức phát triển quỹ đất một cấp trước ngày 31 tháng 12 năm 2015 theo yêu cầu của Chính phủ. Tập trung và đẩy nhanh việc xây dựng hệ thống thông tin đất, cơ sở dữ liệu đất đai. Bố trí kinh phí thực hiện công tác đo đạc, lập bản đồ, xây dựng và hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai. Rà soát, sửa đổi bổ sung theo thẩm quyền hoặc đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định về các khoản thu, mức thu phí, lệ phí khi thực hiện các thủ tục hành chính và cung cấp thông tin đất đai; đồng thời sửa đổi quy định về sử dụng các nguồn thu để bảo đảm kinh phí cho việc kiện toàn và hoạt động của Văn phòng đăng ký đất đai.

“Ngành Tài nguyên và Môi trường phải thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai, nhất là trong việc giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tạo thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp” - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh.

Thông tin bổ sung:

Luật Đất đai năm 2013 đã bổ sung quy định về xây dựng hệ thống thông tin đất đai, cơ sở dữ liệu đất đai, giao dịch điện tử trong lĩnh vực đất đai, quy định các hình thức đăng ký đất đai trên giấy và đăng ký qua mạng có giá trị pháp lý như nhau và bổ sung quy định xử lý trách nhiệm của người thực thi công vụ trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính và thực thi chính sách, pháp luật về đất đai.

Chính phủ đã quy định theo hướng lồng ghép các thủ tục hành chính về đầu tư, xây dựng, tài chính, loại bỏ các thủ tục con; đơn giản hóa thành phần hồ sơ; quy định cụ thể việc cung cấp thông tin và luân chuyên hồ sơ giữa các cơ quan nhà nước trong quá trình thực hiện thủ tục, rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục.

Thời gian, trình tự, thủ tục đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận đã giảm (giảm được từ 05 - 25 ngày); bỏ thủ tục xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã khi cấp giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất mà có giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định; bỏ quy định trích đo địa chính đối với trường hợp đã có bản đồ địa chính mà chỉ thực hiện trích lục và việc trích lục, trích đo bản đồ địa chính là trách nhiệm của Nhà nước.

- Việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thông qua bộ phận một cửa;

- Về số lượng thủ tục: Tổng số thủ tục hành chính về đất đai công bố là 41 thủ tục đối với nơi đã thành lập Văn phòng đăng ký đất đai một cấp (giảm 33 thủ tục so với bộ thủ tục đã công bố), là 63 thủ tục đối với nơi chưa thành lập Văn phòng đăng ký đất đai một cấp. Trong đó:

+) Về thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất: 11 thủ tục;

+) Về đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Trường hợp đã thành lập Văn phòng đăng ký đất đai một cấp: 24 thủ  tục; Trường hợp chưa thành lập Văn phòng đăng ký  đất đai một cấp: 46 thủ tục, gồm 23 thủ tục ở cấp tỉnh và 23 thủ tục ở cấp huyện.

+) Các thủ tục khác: lĩnh vực giá đất: 01 thủ tục; cung cấp dữ liệu đất đai: 01 thủ tục và hòa giải, giải quyết tranh chấp đất đai: 04 thủ tục.

- Về thời gian: Chính phủ đã quy định thời gian giải quyết đối với thủ tục hành chính về đất đai theo hướng giảm so với trước đây. Trong đó:

+) Thủ tục giao đất cho thuê đất: 20 ngày (giảm 10 ngày);

+ Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép: 15 ngày (giảm 10 ngày);

+) Thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp GCN lần đầu: 30 ngày (giảm 25 ngày);

+) Thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà  ở, công trình xây dựng của tổ chức đầu tư  xây dựng: 30 ngày (giảm 5 ngày);

+) Thủ tục gia hạn sử dụng đất: 15 ngày (giảm 5 ngày);

+) Thủ tục chuyển  đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, đăng ký  góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở  hữu tài sản gắn liền với đất: 10 ngày (giảm 5 ngày);

+) Thủ tục xóa  đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất: 5 ngày (giảm 10 ngày);

+) Thủ tục đăng ký, xóa đăng ký thế chấp, cho thuê, cho thuê  lại quyền sử dụng đất: 3 ngày (giảm 2 ngày)

+) Thủ tục cấp  đổi GCN: 10 ngày (giảm 20 ngày)...