Bản tin doanh nhân
Thông tin doanh nghiệp
RSS
  • Hỏi đáp
  • Lập dự toán chi phí trong việc thành lập doanh nghiệp vận tải

Lập dự toán chi phí trong việc thành lập doanh nghiệp vận tải

Dự toán chi phí khi thành lập doanh nghiệp vận tải là yêu cầu mà mỗi doanh nghiệp có ý định kinh doanh vận tải cần nắm bắt và đảm bảo về tính thực thi của dự toán. Năm được dự toán chính xác sẽ hạn chế được những rủi ro cho doanh nghiệp.

 

Việc lập dự toán khi thành lập doanh nghiệp vận tải tùy vào từng loại hình giao thông vận tải cũng như từng địa bàn hoạt động cụ thể sẽ có mức dự toán khác nhau.

Theo đó, đối với các doanh nghiệp giao thông vận tải Nhà nước hoạt động công ích hay doanh nghiệp vận tải tư nhân hoạt động công ích và có trợ giá xe buýt thì khi tham gia vào quá trình kinh doanh nếu bị lỗ sẽ được Nhà nước bù lỗ. Mà trực tiếp là chủ tịch Tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi doanh nghiệp đăng kí kinh doanh phê duyệt về mức bù lỗ cho doanh nghiệp. Đồng thời ngân sách nhà nước cũng cần phải đảm bảo việc quy định về 2 mức khen thưởng, phúc lợi bằng hai tháng lương thực tế cho người lao động.

Bên cạnh việc quy định về cách lập dự toán cho các doanh nghiệp giao thông vận tải thì Thông tư 39 năm 2003 cũng quy định về việc mua sản phẩm công ích. Ngoài việc mua theo từng đơn vị cá nhân, và mua theo từng tuyến thì việc mua dịch vụ giao thông vận tải còn thông qua hoạt động đấu thầu nhiều doanh nghiệp nếu trường hợp có nhiều doanh nghiệp tham gia tranh thầu.

Các doanh nghiệp giao thông vận tải cần đảm bảo về yêu cầu, độ an toàn của phương tiện cũng như mức độ tiện nghi phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp. Cộng với đó, các doanh nghiệp cần thực hiện theo những quy định chung của pháp luật cũng như những yêu cầu về quy hoạch hoạt động giao thông vận tải trên địa bàn theo chỉ đạo của UBND cấp tỉnh, thành phố.

Có thể thấy rằng việc dự toán được chi phí khi thành lập doanh nghiệp đang là một trong những xu thế mà các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ giao thông vận tải nói riêng và các doanh nghiệp kinh doanh khác nói chung.