Bản tin doanh nhân

Thông tin doanh nghiệp

RSS

Bố cáo thành lập công ty

Các doanh nghiệp khi muốn đi vào hoạt động và phổ biến rộng rãi trên hệ thông thông tin phải tiến hành Bố cáo thành lập công ty, nói một cách dễ hiểu, bố cáo thành lập doanh nghiệp là thủ tục, là hình thức giới thiệu doanh nghiệp với công chúng. Trong thời hạn ba mươi ngày kể từ ngày được cấp giấy đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp phải có trách nhiệm đăng thông tin trên Cổng thông tin doanh nghiệp của cơ quan Đăng ký kinh doanh.

Nếu các bạn còn thắc mắc về bố cáo doanh nghiệp có thể liên hệ với Dịch vụ thành lập doanh nghiệp để được hỗ trợ thự hiện việc công bố việc thành lập công ty một cách nhanh chóng và đúng quy luật của pháp luật ban hành.

Bố cáo thành lập công ty

Vậy đối tượng của Bố cáo thành lập công ty bao gồm những nội dung gì? Đó là thành lập mới doanh nghiệp phải bố cáo rộng rãi lên cổng thông tin doanh nghiệp để các doanh nghiệp khác biết được nội dung bố cáo là gì.Việc bố  cáo này là để các doanh nghiệp có thể thuận tiện trong quá trình hợp tác, đầu tư,

Tiếp đó là  việc công bố khi có sự thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp hay khi giải thể việc công bố là điều hết sức quan trọng vì việc công bố này ảnh hưởng nhiều đến tên, và quá trình hạt động của doanh nghiệp. Bên cạnh đó thì còn có một số trường hợp cũng cần phải thực hiện bố cáo đặc biệt là việc phát hành cổ phiếu phổ thông ở các công ty cổ phần.

Khi thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp thì theo quy định của pháp luật trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp. Đối với các trường hợp quyết định giải thể doanh nghiệp thì trong thời hạn 7 ngày làm việc.

Đối với các trường hợp thông báo phát hành cổ phần phổ thông cho cổ đông phổ thông theo tỷ lệ cổ phần hiện có trong công ty thì trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày thông báo.

Có thể thấy là việc thực hiện bố cáo thành lập công ty cần đươc thực hiện trong nhiều hoàn cảnh khác nhau. Nhưng nó cũng cần tùy vào nội dung thay đổi sẽ có thời gian công bố khác nhau để hợp với tầm quan trọng của nội dung thay đổi cũng như thời gian cấp giấy chứng nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Tùy vào nội dung Bố cáo thành lập công ty mà có nội dung đăng báo khác nhau nhưng nội dung phải thể hiện được người đại diện theo pháp luật, ngành nghề kinh doanh, vốn điều lệ, số giấy phép đăng ký kinh doanh đó là những nội dung không thể thiếu được khi đăng bố cáo, các doanh nghiệp cần tìm hiểu những nội dung liên quan đến việc công bố để thực hiện một cách chính xác nhất.